Najnowsze komentarze

    OPRACOWANIE KOLEJNOŚCI

    • Opracowaniu kolejności realizacji swych zamierzeń (realizacji podanych tematów i zadań dla uczniów) niekiedy ;nawet z terminami planowanego wykonania; zaplanowaniu okresowej kontroli wiadomości i umiej ęt- ^ ności.’ uczniów (najczęściej po ‚każdym, zakończonym cyklu tematycznym lub rozdziale zrealizowanych treści programowych).Niezależnie od. rozkładu materiału nauczyciel każdego przedmiotu ma obowiązek opracować plan pracy dydaktycz-no-wychowawczej,. w którym ustala konkretne cele dy­daktyczno-wychowawcze, jakie pragnie zrealizować, określa środki i metody realizacji tych celów, sposoby kontroli i oceny uczniów, stosowane w czasie pracy z uczniami w danej klasie albo w poszczególnych jednostkach dydaktycznych.

    Leave a Reply