Najnowsze komentarze

  KAŻDY KLIENT

  Każdy wchodzący do sklepu klient, stwarza właściwie nową sytuację, wymagającą często odmiennych metod – postępowania.   Od dobrego ‚ sprzedawcy wymaga się wysokiej kultury przeprowadzania rozmówi,która zobowiązuje; do uważnego wysłuchania klienta, zrozumienia jego pytań, argumentów, jak również do taktownego odpowiadania na zadawane przez klientów’pytania. Kultura rozmowy wymaga od sprzedawcy taktu, dobrej znajomości języka polskiego, a także umiejętności poprawnego- formułowania swoich myśli. Praca .w sklepie wymaga również dużej umiejętności panowania nad swoimi ‚”uczuciami i nastrojami (np. nad niezadowoleniem, • znie­chęceniem lub oburzeniem na nietaktowne odezwanie się .klientów). Wychowując przyszłych kandydatów do tego zawodu, szczególną uwagę zwraca się na zewnętrzne przejawy uczuć:-negatywnych w-formie-np. pewnych odruchów, min, gestów.

  PRACA W BRANŻY

  Praca, np. w branży.ż artykułami porcelanowymi, – kryształami,”‚ instrumentami. muzycznymi wymaga wyrobionego słuchu’.do rozróżniania subtelnych dźwięków, praca w branży garmażeryjno-mięsnej zaś doskonałego węchu i smaku).Do najważniejszych właściwości psychicznych, którymi^ powinien odznaczać się dobry sprzedawca zalicza się — umie-, jętność spostrzegania, dokonywania obserwacji w czasie pracy, uwagę podzielną oraz łatwość  zapamiętywania i odtwarzania ‚ z pamięci rozmieszczenia towarów, ich ceny i właściwości. Duże !znaczenie,ma rów’nież szybkość myślenia, nazwana często bystrą orientacją.’-Ułatwia’ona znalezienie nowych . rozwiązań w zmienionych okolicznościach i warunkach pracy w sklepie, w podejmowaniu decyzji i wysuwaniu argumentów w czasie rozmowy z klientami.

  POWAŻNE WADY

  Poważniejsze wady serca, płaskie stopy, skłonność do powstawania ; żylaków, przewlekłe choroby ‚skóry oraz tzw.- nosicielstwo zarazków uniemożliwiają przyjęcie kandydata do zasadni­czej szkoły “zawodowej dla ‚sprzedawców.Nie bez znaczenia  dla pracy. jest również odpowiedni wzrost, umożliwiający pracę przy znormalizowanych urządzeniach sklepowych-oraz nieodrażający wygląd zewnętrzny, bez zniekształceń twarzy, pleców, nóg. Nie. mogą być przy­jęte do, tego zawodurównież osoby odznaczające się wadami wymowy. Przygotowując do pracy w: różnych branżach, dużą uwagę zwraca się na sprawnie działające zmysły wzroku, -węchu,’ dotyku,’ słuchu. .Chodzi tu nie tylko, o .normalne ; ich- funkcjonowanie, ale o pewną wrażliwość i specjalną czułość tych zmysłów.

  KONKRETNE WYMAGANIA

  Wykonując swoją codzienną pracę, pracownik sklepowy reprezentuje, wobec klientów przemysł i handel.’:Klient, zakupując towar wypowiada swoją opinię o jakości i cenie wyprodukowanych towarów – oraz o <zaopatrzeniu rynku/ Krytyczne uwagi zgłaszane przez klientów pracownik’ handlu powinien przyjąć z:pełną odpowiedzialnością, i- ‚^Konkretne – wymagania kwalifikacyjne dla. , kandydatów do tego zawodu i dla zatrudnionych już pracowników okre­ślają różnorodne funkcje. Są to:  cechy fizyczne, cechy psychiczne, cechy-charakteru,  odpowiedni zakres wiadomości, umiejętności i nawyków- potrzebnych w zawodzie; sprzedawcy.  Kandydatów do zawodu.sprzedawcy powinien cechować ogólnie dobry stan zdrowia, dobra sprawność fizyczna, umożli­wiająca pracę w;pozycji stojącej i to ciągłym ‚ruchu.

  CHARAKTERYSTYCZNA CECHA PRACY

  • Charakterystyczną cechą pracy sprzedawcy jest działanie^ pod stałą i ciągłą kontrolą społeczną, która jest dokonywana niemal przez każdego klienta odwiedzającego punkt sprzedaży, Konsument nabywający towar maj prawo, a niekiedy i obowiązek, skontrolowania pracy sprzedawcy, stopnia jego uczciwości- i; rzetelności w odważaniu, odliczaniu,” odmierzaniu towaru i obliczaniu należności oraz wydawaniu reszty.’ Ta kontrola społeczna jest kontrolą stalą i ciągłą oraz niezależną od[kontroli władz nadzorujących. Jej zakres jest często bardziej drobiazgowy. Praca pod taką kontrolą wymaga od sprzedawców odpowiednio wyrobionych cech : charakteru, szczególnie rzetelności, opanowania i silnej woli oraz dużych. umiejętności i sprawności w zakresie’ techniki obsługi klientów.

  CZYNNOŚCI MANUALNE

  Są to czynności manualne (np. rozpakowanie i pakowanie towarów, układanie na półkach lub, stelażach,’ konserwowanie) oraz obliczeniowo-rachunkowe (np. obliczanie należności, „wy­dawanie reszty, sporządzanie raportów kasowych). Wystę­pują również prace wymagające .uzdolnień i umiejętności artystycznych, rip. przy dekorowaniu wnętrzna, okien wystawowych, rozmieszczaniu towarów, a nawet umiejętności ‚ dydaktycznych, które niezbędne są przy rzeczowym informowaniu klientów o właściwościach towaru, sposobie posłu­gi wania-się nim, przy argumentowaniu czy pobudzaniu potrzeb.  Wszechstronność prac, ciągła ruchliwość i aktywność oraz częste przechodzenie od jednego rodzaju pracy do drugiego, wymaga ód kandydatów na sprzedawców nie tylko dobrego zdrowia, ale również odpowiedniego temperamentu, chęci do aktywnej i przemyślanej’ działalności, szybkości myślenia oraz umiejętności dostosowywania się do nowych, ciągle od­miennych sytuacji.

  ZNAJOMOŚĆ LUDZI

  Od sprzedawcy wymaga się więc znajomości’ludzi, _ a także umiejętnego postępowania z nabywcami, mającego – swój wyraz w taktownym prowadzeniu rozmowy, i odpowied- ‚ nim zachowaniu. Stały kontakt z ludźmi zobowiązuje rów­nież do dbania o wygląd zewnętrzny i higienę. Charakter , pracy sprzedawcy wymaga często wykony- . wania kilku czynności równocześnie, np..ważenia, pakowania i jednocześnie obliczania i inkasowania należności, odpowia- r Hania na pytania i obserwowania co się dzieje w sali sprzedaży.Wykonywanie równoczesne , kilku czynności możliwe jest .wówczas, gdy sprzedawca ma wyrobioną uwagę podziełną i rozumie konieczność wykonywania tych czynności równocześme.  Od „sprzedawcy wymaga się sprawnego wykonywania czynności, wymagających różnorodnych umiejętności.

  CHARAKTERYSTYKI ZAWODOWE

  Charakterystyki – zawodowe stanowią podstawę dó.opracowania planów.nauczania oraz programów do – wszystkich, przedmiotów, a zwłaszcza za­wodowych. Dokument ten może mieć zastosowanie przy badaniu wyników kształcenia w szkołach zawodowych i sta­nowić podstawę do opracowania kryteriów oceny wyników kształcenia z przedmiotów zawodowych oraz do określenia stopnia skuteczności i prawidłowości przygotowania absol­wenta szkoły do pracy w danym zawodzie.  Informacje zawarte w charakterystyce zawodowej powinny być znane, nie tylko wszystkim ,nauczycielom uczącym w szkole zawodowej i instruktorom przygotowującym praktycznie uczniów do zawodu, ale i uczniom.

  OGÓLNE ZASADY PRACY

  Biorąc, pod uwagę ogólne zasady racjonalnej organizacji pracy \ można powiedzieć,’ że przebieg prawidłowego wyko­nywania każdego działania uzależniony jest. od:  sprecyzowania celu’ działania lub uświadomienia sobie celu znanego   dobrego zaplanowania działania, a więc’określenia sposobu „lub projektu czy też modelu postępowania i podjęcia ‘ decyzji co do kierunku zamierzonego działania; umiejętnego- pozyskiwania i rozmieszczenia zasobów ; potrzebnych do wykonania planu oraz zabezpieczenia , niezbędnych warunków realizacji założonych celów;wykonania zamierzeń właściwymi metodami i środkami; kontroli i oceny realizacji’poszczególnych zadań etapowych -i produktu finalnego. Podobne – zabiegi obowiązują – również przy : organizacji procesy’kształcenia w każdej szkole oraz wszystkich nauczy­cieli; a zwłaszcza nauczycieli ekonomistów, którzy uczą eko­nomiki i organizacji handlu. Różnice będą wynikały jedynie ze specyficznych cech- procesu kształcenia, realizowanych, treści; metod i form pracy.

  WIELE PRAC

  Wiele prac : wykonywanych przez sprzedawców i magazynierów wymaga dobrej organizacji i dużej sprawności, opartej o znajomość . racjonalnych metod działania, a także stałego dążenia-do zwiększenia wydajności nie przez wzmożenie fizycznego  wysiłku, lecz przez stałe usprawnienie.pracy, mechanizację . i automatyzację tych czynności manualnych, które są uciążliwe i często powtarzają się.Szeroki . zakres problematyki zawodowej przedstawiony w programie nauczania dostarcza nauczycielom tego przed­miotu wiele sposobności i możliwości realizacji celów wycho­wawczych. Chodzi tu zwłaszcza o budzenie zainteresowania . zawodem i jakością . wykonywanych usług, podnoszenie poziomu kulturalnego, kształtowanie postawy , społecznej pracownika, zachęcenie do twórczego i aktywnego doskona­lenia swojego miejsca pracy.